Koi Classification & Types III

Kohaku

 • Kohaku
 • Nidan Kohaku
 • Sandan Kohaku
 • Yondan Kohaku
 • Godan Kohaku
 • Doitsu Kohaku
 • Hanasuka Kohaku
 • Inazuma Kohaku
 • Kuchibeni Kohaku
 • Maruten Kohaku
 • Straight Kohaku

Koromo

 • Ai Goromo
 • Budo Koromo
 • Doitsu Budo Koromo
 • Sumi Koromo
 • Sanke Koromo
 • Showa Koromo

Sanke

 • Nidan Sanke
 • Aka Sanke
 • Doitsu Sanke
 • Maruten Sanke
 • Menkaburi Sanke
 • Subo Sumi Sanke

Showa

 • Hi Showa
 • Kindai Showa
 • Showa
 • Doitsu Showa
 • Maruten Showa

Shusui

 • Hi Shusui
 • Ki Shusui
 • Shusui

Tancho

 • Tancho Asagi
 • Tancho Beni Ginga
 • Tancho Goshike
 • Ginrin Tancho Goshike
 • Tancho Heisei Nishiki
 • Tancho Kikusui
 • Doitsu Tancho Kohaku
 • Tancho Kohaku
 • Ginrin Tancho Kohaku
 • Tancho Kujaku
 • Tancho Matsuba
 • Doitsu Tancho Ochiba
 • Tancho Ochiba
 • Ginrin Tancho Ochiba
 • Qancho
 • Doitsu Tancho Sanke
 • Tancho Sanke Goshike
 • Tancho Sanke
 • Ginrin Tancho Sanke
 • Tancho Showa Goshike
 • Doitsu Tancho Showa
 • Ginrin Tancho Showa
 • Tancho Showa

Utsurimono

 • Doitsu Hi Utsuri
 • Hi Utsuri
 • Ki Utsuri
 • Doitsu Shiro Utsuri
 • Shiro Utsuri

By Blogger KoiLover

Koi Classification & Types II

Hikari Utsurimono

 • Doitsu Gin Shiro Utsuri
 • Doitsu Kin Showa
 • Kin Showa
 • Ginrin Kage Shiro Utsuri
 • Ginrin Ki Utsuri
 • Kin Ki Utsuri
 • Kin Hi Utsuri
 • Kin Matsuba
 • Ki Matsuba
 • Gin Shiro Utsuri

Kawarimono

 • Benigoi
 • Chagoi
 • Doitsu Chagoi
 • Ginga
 • Beni Ginga
 • Hageshiro
 • Hajiro
 • Aka Hijiro
 • Kanoko Sanke
 • Kanoko Showa
 • Karasagoi
 • Kawari
 • Doitsu Kawari
 • Ki Ko Shusui
 • Kigoi
 • Doitsu Kigoi
 • Kikokuryu
 • Beni Kikokuryu
 • Kin Kikokuryu
 • Kin Kabuto
 • Kanoko Kohaku
 • Koshi
 • Kosui
 • Kumonryu
 • Beni Kumonryu
 • Ki Matsuba
 • Aka Matsuba
 • Doitsu Aka Matsuba
 • Doitsu Ki Matsuba
 • Matsukawabake
 • Doitsu Midorigoi
 • Momiji
 • Aka Muji
 • Shiro Muji
 • Ochiba Sigure
 • Doitsu Ochiba Sigure
 • Kage Showa
 • Boke Showa
 • Showa Shusui
 • Soragoi
 • Doitsu Soragoi
 • Striped Doitsugoi
 • Kage Hi Utsuri
 • Kage Shiro Utsuri
 • Cha Utsuri
 • Yotsujiro
 • Zuiun or Auspicious Cloud

Kin Gin Rin

 • Ginrin Asagi
 • Ginrin Bekko
 • Ginrin Benigoi
 • Pearl Scale Chagoi
 • Ginrin Chagoi
 • Ginga
 • Ginrin Goshike
 • Kawari
 • Ginrin Kigoi
 • Ginrin Kohaku
 • Ginrin Matsukawabake
 • Ginrin Doitsu Ochiba
 • Ginrin Ochibashigure
 • Ginrin Sanke
 • Ginrin Sanke Goshike
 • Ginrin Showa
 • Ginrin Ki Showa
 • Ginrin Kin Showa
 • Ginrin Showa
 • Ginrin Hi Showa
 • Ginrin Soragoi
 • Ginrin Hi Utsuri
 • Ginrin Ki Utsuri
 • Ginrin Shiro Utsuri

By Blogger KoiLover